Słubice, dnia 30 maja 2022 r.

WKO.6220.30.2021.EG                            

 POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 98 §  1  w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),dalej k.p.a.

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie na wniosek inwestora: Pana Dariusza Wojtasik zam. przy ul. Piłsudskiego 2/3, 69-100 Słubice w imieniu  której działa pełnomocnik Pani Kalina Kubik-Greczuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 15 w Drzecinie
obręb 005”.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2022 r., tutejszy organ zawiesił postępowanie
w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pt.: „budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 15 w Drzecinie obręb 005”

Pismem z dnia 9 maja 2022 r., Inwestor wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania w powyższej sprawie.

Burmistrz Słubic zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 98 § 1k.p.a., organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania strona
nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa
się za wycofane (art. 98 § 2k.p.a.).

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że podjęcie zawieszonego
na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony.
Inwestor, pismem z dnia 9 maja 2022 r., przedłożył dokument wobec czego ustała przyczyna podjęcia zawieszonego postępowania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

            Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.   

                                                                                                      - Burmistrz Słubic -

Otrzymują:

1.     Inwestor

2.     Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

3.     A/a

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga tel. 95737 20 31

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201