Słubice, dnia 30 maja 2022 r.

WKO.6220.30.2021.EG          

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej K.p.a. w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022.poz 1029 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, Burmistrz Słubic, zawiadamia wszystkie strony, że postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 15 w Drzecinie obręb 005”, prowadzonego na wniosek inwestora: Pana Dariusza Wojtasik zam. przy ul. Piłsudskiego 2/3, 69-100 Słubice w imieniu  której działa pełnomocnik Pani Kalina Kubik-Greczuk zostało wznowione postanowieniem znak: WKO.6220.30.2021.EG w dniu 30 maja 2022 r., po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną pozostałą dokumentacją , można zapoznać się w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, pokój nr 201, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 - 14:00.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś z dnia 3 października 2008r. oraz art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W przypadkach określonych w art. 41 § 1 i 2 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Data publicznego obwieszczenia: 31 maja 2022 r.                                                     

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga. Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.