WKO.6220.8.2022.AK                                                 

Słubice, dnia 24 maja 2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje,
że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek
firmy: STW LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 15,
69-100 Słubice, w imieniu  której działa pełnomocnik: Grzegorz Wieliński w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pt: „budowa centrum logistycznego w Słubicach” na działkach o numerach ewid.  74/110, 74/111 i 74/112 obręb 3 Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy
ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

11885

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„budowa centrum logistycznego w Słubicach” na działkach o numerach ewid.  74/110, 74/111 i 74/112 obręb 3 Słubice.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.8.2022.AK

4.

Data złożenia

20.09. 2021r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

STW LOGISTICS Sp. z o.o.

Ul. Jedności Robotniczej 15

69-100 Słubice
- pełnomocnik Grzegorz Wieliński

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-