Porządek XLIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 26 maja 2022 r., godz. 9:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.4.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 511,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 –DRUK nr 512,

c)    zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso –DRUK nr 513,

d)     dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków –DRUK nr 514,

e)     uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym przy ul. Wodnej w Słubicach –DRUK nr 515,

f)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 516,

g)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 517,

h)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 518

i)     odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położnej w Słubicach przy ul. Drzymały –DRUK nr 519,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 520,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy  –DRUK nr 521,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu –DRUK nr 522,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 523,

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 524,

o)    skargi na działalność Burmistrza –DRUK nr 525.

 

 

5.    Informacja SMOK Słubice na temat gminnej kultury w roku bieżącym oraz sprawozdanie za rok 2021.

 

6.    Informacja Biblioteki Miejskiej na temat swojej działalności w roku bieżącym oraz sprawozdanie za rok 2021.

 

7.    Informacja OPS Słubice na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2021.

 

8.    Informacja ZAMK Słubice na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2021.

 

9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

 

10. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

11. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

13. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.