BURMISTRZ SŁUBIC

 zawiadamia, że w dniu 12 maja 2022 r. została wydana decyzja Nr 4/22 znak: WGN.6733.4.2022.AP w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 62/6, 809/2 oraz na części działki o nr ewid. 1405/2,741 i 753, obręb ewid. nr 1 – m. Słubice, gmina Słubice.