WKO.6220.7.2022.EG                                                 

Słubice, dnia 21 kwietnia 2022r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a 00-876 Warszawa, w imieniu  której działa pełnomocnik Pan Dorian Ćwierzona, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2 m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32.    

 

 

z up. Burmistrza

          Bartosz Sianożęcki

           Naczelnik

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

8880

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„budowa farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2 m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim”

3.

Znak sprawy

WKO.6220.7.2022.EG

4.

Data złożenia

24.03.2022r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

PGE Energia Odnawialna S.A.

ul. Ogrodowej 59 a

00-876 Warszawa,

- pełnomocnik Dorian Ćwierzona,

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej wraz z wyznaczoną odległością
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5. Pełnomocnictwo
  6. Opłaty skarbowe 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-