1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

    

   2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.

    

   3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

    

   1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

    

   a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 495,

   b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 –DRUK nr 496,

   c)     przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami –DRUK nr 497,

   d)     poparcia kandydatury miasta Frankfurtu na Odrą w staraniach o lokalizację Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec –DRUK nr 498,

   e)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Słubice –DRUK nr 499,

   f)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 500,

   g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 501,

   h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 502

   i)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice–DRUK nr 503,

   j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat oraz  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu –DRUK nr 504,

   k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy trybu zawarcia umowy najmu –DRUK nr 505,

   l)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 506,

   m)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu –DRUK nr 507,

   n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu –DRUK nr 508,

   o)     –DRUK nr 509,

   p)    skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  –DRUK nr 510.

    

    

   5.    Informacja Biura Spraw Społecznych o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    

    

   6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

    

   7.    Wolne wnioski i informacje.

    

   1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

    

   9.    Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.