Porządek XLII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 31 marca 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.2.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 473,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 –DRUK nr 474,

c)    zmiany uchwały nr LVII/450/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice –DRUK nr 475,

d)    zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XLI/445/2022 dotyczącej zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słubice–DRUK nr 476,

e)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Słubice na 2022 rok  –DRUK nr 477,

f)     ustanowienia programu osłonowego „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 –DRUK nr 478,

g)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części Kunowic–DRUK nr 479,

h)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzecin–DRUK nr 480

i)     odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach na pl. Wolności –DRUK nr 481,

j)     odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Rysia –DRUK nr 482,

k)    j)    odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Rysia –DRUK nr 483,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość gminną–DRUK nr 484,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu–DRUK nr 485,

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 486,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 487,

p)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 488,

r)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości gminne–DRUK nr 489,

s)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 490,

t)     skargi na działalność Burmistrza Słubic -DRUK nr 491.

 

 

5.    Informacja Biura Projektów i Współpracy Zagranicznej na temat "Słubicko- Frankfurckiego Planu Działania na lata 2020-2030" i współpracy zagranicznej.

 

6.    Informacja ZAO Słubice w sprawie funkcjonowania jednostek oświatowych w Gminie Słubice w czasie pandemii koronowirusa 2021/2022

 

7.    Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2021 r.

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.