WKO.6220.35.2021.EG                                               Słubice, dnia 13 stycznia 2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Burmistrz Słubic

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 11 stycznia 2022r., znak: WKO.6220.35.2021.EG postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „LISÓW150” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 150 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Lisów, gmina Słubice” przeznaczona do realizacji na  działkach o numerach  ewidencyjnych 189/1, 192, 193, 198/1, 237/3 obręb Lisów.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 32.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Słubic w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Data publicznego ogłoszenia: 13 stycznia 2022r.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. aa

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202