Ogłoszenie Burmistrza Słubic o podjęciu przez Radę Miejską w Słubicach  Uchwała nr XXXIX/412/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku-Terminal Południe oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu  planu miejscowego