Porządek XL Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 23 grudnia 2021 r., godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.14.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 438,

b)     zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 439,

c)    Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 440,

d)    uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 –DRUK nr 441.

e)    zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7”  na lata 2022 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju –DRUK nr 442

f)     zmiany uchwały na XVI/123/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród, stypendiów sportowych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe –DRUK nr 443.

g)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2022 rok –DRUK nr 444.

h)    przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029 dla Gminy Słubice –DRUK nr 445,

i)     planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice –DRUK nr 446,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość gminną –DRUK nr 447,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu –DRUK nr 448,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 449,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 450,

n)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 451,

o)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Słubice –DRUK nr 452,

p)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 453,

r)     ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2022 –DRUK nr 454.

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie XL Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.