Porządek XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 25 listopada 2021 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.13.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety radnych Rady Miejskiej w Słubicach –DRUK nr 420,

b)    ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla sołtysów Gminy Słubice  –DRUK nr 421,

c)    ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Słubic –DRUK nr 422,

d)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –DRUK nr 423,

e)    powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i zapobiegania bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy” –DRUK nr 424,

f)      wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 425,

g)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy -DRUK nr 426,

h)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku -Terminal Południe –DRUK nr 427,

i)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach –DRUK nr 428,

j)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, gmina Słubice –DRUK nr 429,

k)     o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 430,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia  –DRUK nr 431,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 432,

n)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach oraz przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2022 –DRUK nr 433,

 

5.    Informacja Sołtysów na temat realizacji swoich zadań oraz plany na rok następny.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.