Porządek XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 października 2021 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.12.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 403,

b)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Słubice  –DRUK nr 404,

c)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Słubice –DRUK nr 405,

d)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –DRUK nr 406,

e)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty –DRUK nr 407,

f)      nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –DRUK nr 408,

g)    zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady –DRUK nr 409,

h)     określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –DRUK nr 410,

i)     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –DRUK nr 411,

j)     ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach –DRUK nr 412,

k)    uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice –DRUK nr 413,

l)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki i ul. Daszyńskiego w Słubicach –DRUK nr 414,

m)  nadania nazwy ulicy w miejscowości Słubice –DRUK nr 415,

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 416,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 417,

p)    udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego –DRUK nr 418.

 

5.    Informacja Wydziału Inwestycji o stanie inwestycji gminnych.

 

6.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.