WKO.6220.26.2021.EG                                           Słubice, dnia 13 października 2021r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Burmistrz Słubic

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna S.A. z siedzibą przy ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w imieniu  której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Andrzejewska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe  z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do kanału A Kunowice polegającego na budowie kolektora odprowadzającego wody opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do kanału A Kunowice.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 32.

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 13 października 2021r.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. aa

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STRON POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

 

Tożsamość

Administratora

Danych

 

Administratorem danych osobowych Stron postępowania jest Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres: , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

· przez e-mail: slubice@slubice.pl· telefonicznie: 95 737 20 32 (Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony  Środowiska).

Inspektor

Ochrony

 Danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator –  w Słubicach wyznaczył inspektora

ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email:

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania

danych osobowych

Stron postępowania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Stron postępowania, w celu wydania

decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Podstawa prawna przetwarzania

danych osobowych

Stron postępowania

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe Stron postępowania w zakresie imię

i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Stron postępowania

 

Dane osobowe Stron postępowania będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Słubicach przez okres przechowywania określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Stron postępowania

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych 

- organy kontrolne, nadzorcze oraz audyt

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Stron postępowania

 

Źródłem przetwarzania, przez Administratora Danych, danych osobowych Stron

postępowania jest Kataster Miejski prowadzony przez Starostę Słubickiego/jest, załączony do dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

 

Prawa Stron postępowania

związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 

Stronom postępowania przysługują następujące prawa związane

z przetwarzaniem ich danych osobowych:

· prawo dostępu Stronom postępowania do ich danych osobowych,

· prawo żądania sprostowania przez Strony postępowania ich danych

osobowych,

· prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Strony postępowania ich

danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi

do organu

 

Stronom postępowania przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.