WKO.6220.4.2021.EG                                                   Słubice, dnia 27 września 2021r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021. r., poz. 247 z późn. zm.), Burmistrz Słubic

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 168, 169, 170, 171, 172, 177, 180 obręb Drzecin gmina Słubice” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: PVE 169 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w imieniu  której działa pełnomocnik Damian Bębnista.

Jednocześnie informuje że:

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Słubic, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnień oraz wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 33 ust. 1 powyższej ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 w pokoju nr 202 w terminie 30 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 27 września 2021r., do 27 października 2021r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Słubic.

Zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe po zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod nr 95 737 20 32 lub drogą elektroniczną na adres slubice@slubice.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

 

 

 

Data publicznego obwieszczenia 27 września 2021r.

 

 

 

  

 

Otrzymuje:

1.     Pełnomocnik Inwestora

2.     Sołtys z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa

3.     Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

4.     Strona postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

5.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202.