Porządek XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 23 września 2021 r., godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.11.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 392,

b)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Słubice  –DRUK nr 393,

c)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i sfinansowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7”  na lata 2022 – 2030”–DRUK nr 394,

d)     określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7”  na lata 2022 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju –DRUK nr 395,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od jej przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 396,

f)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 397,

g)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 20 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 398,

h)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 399,

 

5.    Informacja Biura Spraw Społecznych o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bieżącym roku.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.