WKO.6220.24.2021.EG                                                  Słubice, dnia 13 września 2021r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 49 oraz art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ SŁUBIC

 

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach,
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

 

w sprawie zasięgnięcia opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębów Drzecin i Stare Biskupice, gmina Słubice” na działkach o numerach ewid. nr 2/1, 2/4 obręb Stare Biskupice oraz 367, 368, 369, 373 oraz 370 obręb Drzecin. 

 

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a.

2.     a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik  Inwestora

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202