WKO.6220.24.2021.EG                                               

Słubice, dnia 13 września 2021r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek firmy: PVE 169 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w imieniu  której działa pełnomocnik Damian Bębnista, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębów Drzecin i Stare Biskupice, gmina Słubice” na działkach o numerach ewid. nr 2/1, 2/4 obręb Stare Biskupice oraz 367, 368, 369, 373 oraz 370 obręb Drzecin.  

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

16760

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębów Drzecin i Stare Biskupice, gmina Słubice” na   działkach o nr ewid. nr 2/1, 2/4 obręb Stare Biskupice oraz 367, 368, 369, 373 oraz 370 obręb Drzecin. 

3.

Znak sprawy

WKO.6220.24.2021.EG

4.

Data złożenia

30.07. 2021r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

PVE 169 Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 4/10

85-236 Bydgoszcz

- pełnomocnik Damian Bębnista

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Zaświadczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-