Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 26 sierpnia 2021 r., godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.10.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

  1. Uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów słubickich szkół oraz listów gratulacyjnych rodzicom.

 

3.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­ zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021– DRUK nr 376,

b)     zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice – DRUK nr 377,

c)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 378,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 379,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 380. 

f)     przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowalne zespołu obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Sportowej 1 w Słubicach – DRUK nr 381,

g)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2021/2022– DRUK nr 382,

h)    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice –DRUK nr 383,

i)     przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słubice na lata 2021-2032 (aktualizacja)”  –DRUK nr 384,

j)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwadratu przy ul. Szamarzewskiego i Nadodrzańskiej wraz z terenami parków miejskich  –DRUK nr 385,

k)    zmiany uchwały nr XXV/258/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach  –DRUK nr 386,

l)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 387,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 388,

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 389,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu –DRUK nr 390,

p)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 30 lat–DRUK nr 391.

 

6.    Informacja dyrektora ZAO Słubice na temat przygotowania placówek oświatowych na rok 2021/2022.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.