Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam, że Wojewoda Lubuski w dniu 03.08.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu ha budowę dla inwestycji: budowa dalbowego stanowiska postojowa - cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji. Kunice, km 572,0 rzeki Odry, w ramach zadania pn.: „1 B.3/2 Infrastruktura postojowe - cumownicza na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego, Odra km 572,0 - Kunice”, na działce o nr ewid. gr. 162, obręb ewid. 0012 Kunice, jednostka ewid. 080505_5 Słubice - obszar wiejski.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8 - Wydział Infrastruktury, XIV piętro, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru - nr telefonu 957 851 750.

Treść decyzji jest także udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (bip.lubuskie.uw.gov.pl).