Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 czerwca 2021 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.8.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

4.    Raport o stanie gminy Słubice za rok 2020 –debata.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­wotum zaufania dla Burmistrza Słubic za rok 2020 – DRUK nr 358,

b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2020 – DRUK nr 359,

c)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2020 rok - DRUK nr 360,

d)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 - DRUK nr 361,

e)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 362,

f)     zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego –DRUK nr 363,

g)    zmieniająca uchwałę nr XXV/254/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do 2030 roku –DRUK nr 364,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 365,

i)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 366,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 367,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu –DRUK nr 368,

l)     odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słubice –DRUK nr 369,

m)  udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice w trwały zarząd jednostce organizacyjnej –DRUK nr 370,

n)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 371,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 372,

p)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 373.

 

 

6.    Informacja SMOK Słubice na temat gminnej kultury oraz sprawozdanie za rok 2020.

 

7.    Informacja Biblioteki Miejskiej na temat swojej działalności oraz sprawozdanie za rok 2020.

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.