Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 maja 2021 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.7.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 352,

b)    zmiany uchwały nr XLII/327/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowalnych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, dla których zarządcą jest Gmina Słubice  –DRUK nr 353,

c)    przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słubice –DRUK nr 354,

d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części kompleksu nr 2 Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  –DRUK nr 355.

 

 

5.    Informacja ZUWŚ Słubice na temat realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”.

 

  1. Informacja PUK Słubice na temat gospodarki odpadowej na terenie gminy Słubice.

 

  1. Informacja OPS na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2020.

 

  1. Informacja ZAMK Słubice na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2020.

 

  1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

  1. Prezentacja SOSiR Sp. z o.o. w Słubicach. 

 

11. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

12. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

14. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.