Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 29 kwietnia 2021 r., godz. 12:00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

WO.0002.6.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 339,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 340,

c)    zmiany uchwały nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –DRUK nr 341,

d)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej   –DRUK nr 342,

e)    określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego –DRUK nr 343,

f)     nadania nazwy placowi w miejscowości Słubice –DRUK nr 344,

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne  –DRUK nr 345,

h)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umów dzierżawy–DRUK nr 346,

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia  –DRUK nr 347,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu–DRUK nr 348,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia  –DRUK nr 349,

l)     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu –DRUK nr 350.

 

 

 

 

5.    Informacja SOSiR Sp. z o.o. w Słubicach na temat działalności spółki oraz planach na kolejne lat.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.