zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste.