WKO.6220.6.2021.EG                                                 

Słubice, dnia 24 marca 2021 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek: PVE 169 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, na mocy której działa pełnomocnik Pan Damian Bębnista, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 obręb Drzecin gmina Słubice”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

3278

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 obręb Drzecin gmina Słubice”.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.6.2021.EG

4.

Data złożenia

01.02.2021 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

PVE 169 Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 4/10,

85-236 Bydgoszcz

- pełnomocnik  Damian Bębnista

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.  Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

2.  Kopia mapy ewidencyjnej.

3.  Wypis z rejestru gruntów

4.  Pełnomocnictwo

5.  Zaświadczenie o miejscowym zagospodarowaniu przestrzennym

6.  Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-