Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 25 marca 2021 r., godz. 12:00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

WO.0002.5.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokoły z poprzednich sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 323,

b)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 324,

c)    emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  –DRUK nr 325,

d)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czytnika kart i tachografów cyfrowych dla placówki Komendy Powiatowej Policji w Słubicach –DRUK nr 326,

e)    przyznania nagród pieniężnych i stypendiów sportowych –DRUK nr 327.

f)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  –DRUK nr 328,

g)    utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego oraz nadani jej statutu –DRUK nr 329,

h)    zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach–DRUK nr 330,

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 331,

j)     nadania nazwy rondu w miejscowości Słubice  –DRUK nr 332,

k)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Słubice –DRUK nr 333,

l)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 7 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 334,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 335,

n)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki –DRUK nr 336.

 

 

 

 

 

5.    Informacja Biuro Projektów i Współpracy Zagranicznej na temat „Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2020-2030” i współpracy zagranicznej.

 

6.    Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 r.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.