Porządek XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 15 marca 2021 r., godz. 16:00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

WO.0002.4.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Zachodni” sp. z o.o.-DRUK nr 321,            

b)    zatwierdzenia wniosku Burmistrza Słubic do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu przez Gminę Słubice udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN -Zachodni” Sp. z o.o.–DRUK nr 322,

 

3.    Zamknięcie XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.