Słubice, dnia 10 marca 2021 r.

WKO.6220.26.2020.RS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                                          

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwany dalej K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247), zwaną dalej ustawą ooś,  Burmistrz Słubic, zawiadamia wszystkie strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „budowie 39 domków jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o numerze ewid. 30/16 oraz z podziałem działki w obrębie 10 Świecko”, prowadzonego na wniosek Inwestora Pana Marcina Lehmanna, zostało postanowieniem znak: WKO.6220.26.2020.RS w dniu 10 marca 2021 r., zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną pozostałą dokumentacją , można zapoznać się w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, pokój nr 202, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00.

W przypadkach określonych w art. 41 § 1 i 2 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ooś „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

   1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

    2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

    3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach bip.slubice.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 10 marca 2021 r.

Otrzymuje:

1.     Strony postepowania poprzez publiczne ogłoszenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2.     aa

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202