WKO.6220.36.2020.EG                                                  Słubice, dnia 5 marca 2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 247), Burmistrz Słubic, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 3 marca 2021r.,  na wniosek firmy: PVE 169 Sp. z o.o., zostało wydane postanowienie, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 300, 301 i 317 obręb Drzecin”.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinię:

-   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim;

-   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;

-   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach;

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202,  w godzinach od 8:00 do 15:00. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Na podstawie art. 74. ust. 3 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 5 marca 2021r.

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 202

 

Załączniki

obwieszczenie postanowienie (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Głębowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Głębowska
Data wprowadzenia:2021-03-05 09:50:58
Opublikował:Elżbieta Głębowska
Data publikacji:2021-03-05 09:55:13
Ostatnia zmiana:2021-03-05 09:55:14
Ilość wyświetleń:558