WKO.6220.35.2020.EG                                                 Słubice, dnia 1 marca 2021r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 247), Burmistrz Słubic, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 26 lutego 2021r., na wniosek Inwestora: ELFOT SŁUBICE 1 Sp. z o.o., zostało wydane postanowienie, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid 332 obręb Drzecin”,

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinię :

-   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2021r., znak: PO.ZZŚ.1.435.25m.2021.KW wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

-   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2021 r., znak WZŚ.4220.57.2021.SL wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 26 stycznia 2021r., znak: NS.NZ.454.1.7.2021, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 15:00. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74. ust. 3 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 1 marca 2021r.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2. aa

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 202