Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 25 lutego 2021 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.3.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)     zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 303,

b)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 304,

c)    niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  –DRUK nr 305,

d)     zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. –DRUK nr 306,

e)    zawarcia przez gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia -Polska 2014-2020, dotyczącego realizacji projektu nr 85038905 pt. „Doświadczyć Dwumiasta. Włączenie tematyki Dwumiasta Słubice -Frankfurt nad Odrą do procesu kształcenia” oraz upoważnienie Burmistrza Słubic do jego podpisania –DRUK nr 307.

f)      przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2021” –DRUK nr 308,

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 309,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 310,

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 311,

j)     nadania nazwy osiedla w miejscowości Kunowice –DRUK nr 312,

k)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Golice –DRUK nr 313,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości gminne –DRUK nr 314,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu –DRUK nr 315,

n)    wyrażenia z gody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 316,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 317,

p)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 318,

r)     wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz współwłaścicieli –DRUK nr 319.

 

 

5.    Informacja Straży Miejskiej w Słubicach odnośnie planowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Gminie Słubice na rok 2021.

 

6.    Informacja ZAO Słubice w sprawie funkcjonowania jednostek oświatowych w czasie pandemii koronawirusa 2020/2021.

 

7.    Sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej Rady Miejskiej za 2020 r. 

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.