WKO.6220.14.2020.EG                                                        Słubice, dnia 2 luty 2021r.

 

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Słubic zawiadamia wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni słonecznych Słubice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 39/1 i 40/7 oraz na częściach działek o nr 40/10 i 36/7 w obrębie M. Słubice.”, prowadzonego na wniosek firmy: MG GREEN ENERGY 73 Sp. z o.o., zostało postanowieniem znak: WKO.6220.14.2020.EG  w dniu 2 luty 2021r., zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną pozostałą dokumentacją , można zapoznać się w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, pokój nr 202, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś z dnia 3 października 2008r. oraz art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 3 luty 2021r.

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.     a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 202.