WKO.6220.29.2020.EG                                                       Słubice, dnia 2 luty 2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm.), Burmistrz Słubic, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 1 lutego 2021r., na wniosek firmy:IG LOGISTIC Sp. z o.o., zostało wydane postanowienie, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie hali logistycznej, budynku gastronomiczno-usługowego, hotelowego wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i parkingami na działkach 92/5, 92/13, 92/14, 92/16, 92/18, 92/19 obręb M. Słubice przy ul. Transportowej”.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinię :

-   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze;

-   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;

-   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach;

            Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Data publicznego obwieszczenia : 2 luty 2021r.

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 202