Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Słubice

                                                                              

 

Lp.

Numer rejestrowy

Imię i nazwisko przedsiębiorcy

lub nazwa firmy

Siedziba i adres

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

Uwagi

1.

 

1

ALBAR – Wywóz Nieczystości

Wacław Lochert

ul. Podmiejska 20

66-400 Gorzów Wlkp.

599-200-47-64

210026273

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny   do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01  02 gruz ceglany

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 03 80 odpadowa papa

17 06 04 wełna mineralna, wata szklana

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 i 17 09 02

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Wpisu dokonano

25.01.2012r.

2.

 

2

Handel Metalami „LECH” Lech Cholewa

ul. Wojska Polskiego 38, Rąpice, 69-108 Cybinka

926-137-43-65

970772912

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady w targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

rozszerzenie

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 23* - urządzenia zawierające freon

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

Wpisu dokonano 03.02.2012r.

 

Dnia 02.08.2013r. rozszerzono listę odpadów (na wniosek z dnia 31.07.2013r.)

3.

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„LS-PLUS” Sp. z o.o.

ul. Szałwiowa 34a/2

62-064 Plewiska

788-18-41-392

634273738

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – odzież

20 01 11 – tekstylia

20 01 23 – urządzenia zawierające freony

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne

20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 – drewno inne niż wymienione            w 20 01 37

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady w targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach*

Wpisu dokonano 11.05.2012r.

4.

4

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kopernika 4a

66-470 Kostrzyn nad Odrą

598-000-42-38

210022921

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

15 01 10* opakowania zawierające  pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – odzież

20 01 11 – tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17* - odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freon

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione 20 01 33

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady w targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach*

Wpisu dokonano 10.08.2012r.

5.

5

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krótka 8

69-100 Słubice

598-10-29-335

210345357

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 - zużyte opony

16 01 17 - metale żelazne

16 01 18 - metale nieżelazne

16 01 19 - tworzywa sztuczne

16 01 20 - szkło

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 05 - inne baterie i akumulatory

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - inne niewymienione odpady

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 03 80 - odpadowa papa

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

19 08 01 - skratki

19 08 02 - zawartość piaskowników

19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02 - osady z klarowania wody

19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody

19 09 04 - zużyty węgiel aktywny

19 09 99 - Inne nie wymienione odpady

19 12 01 - papier i tektura

19 12 02 - metale żelazne

19 12 03 - metale nieżelazne

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 - szkło

19 12 07  - drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 - tekstylia

19 12 09 - minerały

19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17* - odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 - rozszerzenie

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Wpisu dokonano 12.12.2012r.

 

Dnia 04.11.2013r. rozszerzono listę odpadów (na wniosek z dnia 28.10.2013r.)

6.

6

Firma FEMAR Sp. z o.o.

Laski Lubuskie,         69-113 Górzyca

598-10-01-638

210227735

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

Wpisu dokonano 03.01.2013r.

7.

7

 

VEOLIA Usługi dla środowiska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp.

 

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.05.2013.KS z dnia 10.05.2013r.)

ul. Podmiejska 19

66-400 Gorzów Wlkp.

527-20-98-636

012914009

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 05

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Wpisu dokonano 06.02.2013r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.05.2013.KS z dnia 10.05.2013r.)

8.

8

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.02.2013.KS z dnia 12.08.2013r.)

ul. Żołnierska 56

71-210 Szczecin

852-00-14-018

810452985

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17* - odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Wpisu dokonano 06.02.2013r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.02.2013.KS z dnia 12.08.2013r.)

9.

9

TEW – Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.

 

Zmiana nazwy

 

Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.

 

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.03.2016.KS z dnia 29.04.2016 r.)

Szosa Bytomska 1,

67-100 Kiełcz

925-11-18-100

970560624

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17 – odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Wpisu dokonano 25.03.2013r.

 

Dokonano zmiany nazwy podmiotu

 

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.03.2016.KS z dnia 29.04.2016r.)

10.

10

TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk

 

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.03.2015.KS z dnia 24.02.2015r.)

Ołobok, ul. Słoneczna 17, 66-213 Skąpe

9271168182

9705511134

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17 – odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

 

Wpisu dokonano 21.05.2013r.

 

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.03.2015.KS z dnia 24.02.2015r.)

11.

11

USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Mackojć

ul. Młyńska 11, 66-600 Krosno Odrzańskie

926-101-69-73

970347920

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17 – odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Wpisu dokonano 21.05.2013r.

12.

12

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.10.2013.KS z dnia 30.10.2013r.)

ul. Spokojna 15,        59-220 Legnica

 

691-21-67-313

390928270

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 02 03  - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 - zużyte opony

16 01 17 - metale żelazne

16 01 18 - metale nieżelazne

16 01 19 - tworzywa sztuczne

16 01 20 - szkło

16 01 22 – inne nie wymienione elementy

16 01 99 – inne nie wymienione odpady

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 03 80 – odpadowa papa

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 12 01 - papier i tektura

19 12 02 - metale żelazne

19 12 03 - metale nieżelazne

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 - szkło

19 12 07  - drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 - tekstylia

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* - baterie zawierające rtęć

16 06 04 – baterie alkaliczne (wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 – inne baterie i akumulatory

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17 – odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

Wpisu dokonano 13.06.2013r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.10.2013.KS z dnia 30.10. 2013r.)

13.

13

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

FCC Polska Sp. z o.o.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WKO.6233.1.2020.AK z dnia 21.07.2020r.)

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 - zużyte opony

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - inne niewymienione odpady

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17* - odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Wpisu dokonano

18.06.2013r.

zmiana nazwy

06.12.2017r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WKO.6233.1.2020.AK z dnia 21.07.2020r.)

14.

14

„SERAFIN” Jan Chytra

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.11.2015.KS z dnia 11.08.2015r.)

Ubyszów 113, 26-120 Bliżyn

945-190-06-21

356914388

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

 

Wpisu dokonano

04.12.2013r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak:    WI.6233.11.2015. KS z dnia 11.08.2015r.)

15.

15

P.H.U.  Złomix Jarosław Miksa

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.04.2015.KS z dnia 24.02.2015r.)

Kowalów,

ul. Starkowska 11,

69-110 Rzepin

892-109-62-17

210959830

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

Wpisu dokonano

15.01.2014r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: IRO.6233.04.2015.KS z dnia 24.02.2015r.)

16.

16

ZUO International Sp. z o.o.

Kunowice,

ul. Słubicka 50,

69-100 Słubice

598-15-80-228

080124205

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęta w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

 15 02 03  - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 - drewno

17 02 02 - szkło

17 02 03 - tworzywa sztuczne

17 04 01 - miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06 - cyna

17 04 07 - mieszanina metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

19 08 01 – skratki

19 08 02 –zawartości piaskowników

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Wpisu dokonano

26.05.2014r.

17.

17

Agreco Service Sp. z o.o.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.05.2017.AK z dnia 28.03.2017r.)

ul. Prosta 3, 5, 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

599-307-06-16

080076104

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.: azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - odzież

20 01 11 - tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17* - odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Wpisu dokonano

09.09.2014r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.05.2017.AK z dnia 28.03.2017r.)

18.

18

VINCO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.06.2016.AK z dnia 28.12.2016r.)

ul. Cisowa 5c/5

65-960 Zielona Góra

929-18-52-705

081110949

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

Wpisu dokonano

21.07.2015r.

WPIS WYKREŚLONY

(decyzja znak: WI.6233.06.2016.AK z dnia 28.12.2016r.)

19.

19

LOVEKO Sp. z o.o.

Wpis wykreślony (decyzja znak: WI.6233.21.2018.AK z dnia 21 września 2018 r.) 

ul. Pałacowa 18

09-470 Nowe Miszewo

7743228773

365558856

15 01 01 15 01 02 15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 02 03

 

 

 

20 01 01 20 01 02

20 01 08

 

20 01 10

20 01 11

20 01 23*

20 01 33*

 

 

 

 

 

20 01 34

 

20 01 35*

 

 

 

20 01 36

 

 

20 01 38

 

20 01 39

20 01 40

20 01 99

 

20 02 01

20 02 03

 

20 03 01

 

20 03 07

20 03 99

opakowania z papieru i tektury

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania z drewna

opakowania z matali

opakowania wielomateriałowe

zmieszane odpady opakowaniowe

opakowania ze szkła

opakowania z tekstyliów

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

papier i tektura

szkło

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odzież

tekstylia

urządzenia zawierające freon

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

tworzywa sztuczne

metale

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

odpady ulegające biodegradacji

inne odpady nieulegające biodegradacji

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

odpady wielkogabarytowe

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Wpisu dokonano dnia 08.07.2016 r.

Wpis wykreślony (decyzja znak: WI.6233.21.2018.AK z dnia 21 września 2018 r.) 

20.

20

Eko – Myśl Sp. z o.o.

Dalsze 36, 73-300 Myślibórz

597-15-16-364

811902479

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10*

 

 

 

 

 

 

15 01 11*

 

 

 

 

15 02 03

 

 

 

16 01 03

16 06 01*

16 06 02*

 

16 06 03*

17 01 01

 

17 01 02

17 01 03

 

 

17 01 07

 

 

 

 

17 01 80

17 01 81

 

17 01 82

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

 

17 03 80

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

 

17 05 04

 

17 05 08

 

17 06 04

 

17 08 02

 

 

17 09 04

 

 

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

 

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

20 01 21*

 

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

 

20 01 27*

 

 

 

20 01 28

 

 

20 01 29*

 

20 01 30

 

20 01 31*

20 01 32

 

20 01 33*

 

 

 

 

 

20 01 34

 

20 01 35*

 

 

 

20 01 36

 

 

20 01 38

 

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

 

20 01 99

 

20 02 01

20 02 02

20 02 03

 

20 03 01

 

20 03 02

20 03 03

20 03 04

 

 

20 03 06

 

20 03 07

20 03 99

opakowania z papieru i tektury

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania z drewna

opakowania z metali

opakowania wielomateriałowe

zmieszane odpady opakowaniowe

opakowania ze szkła

opakowania z tekstyliów

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

zużyte opony

baterie i akumulatory ołowiowe

baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

baterie zawierające rtęć

odpady oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

gruz ceglany

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

odpady z remontów i przebudowy dróg

inne niewymienione odpady

drewno

szkło

tworzywa sztuczne

asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

odpadowa papa

miedź, brąz, mosiądz

aluminium

ołów

cynk

żelazo i stal

cyna

mieszaniny metali

kable inne niż wymienione w 17 04 10

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

papier i tektura

szkło

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odzież

tekstylia

rozpuszczalniki

kwasy

alkalia

odczynniki fotograficzne

środki ochrony roślin

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

urządzenia zawierające freon

oleje i tłuszcze jadalne

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

leki inne niż wymienione w 20 01 31

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

baterie u akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 tworzywa sztuczne

metale

odpady zmiotek wentylacyjnych

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

odpady ulegające biodegradacji

gleba i ziemia, w tym kamienie

inne odpady nieulegające biodegradacji

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

odpady z targowisk

odpady z czyszczenia ulic i placów

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

odpady ze studzienek kanalizacyjnych

odpady wielkogabarytowe

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

wpisu dokonano dnia 6.11.2017r.

21.

21

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.

ul. Kościelna 45a/10

60-537 Poznań

ul. Dąbrowskiego 290

60-406 Poznań

781-15-50-235

631038770

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10*

 

 

 

 

 

 

15 01 11*

 

 

 

 

15 02 03

 

 

 

16 01 03

16 06 01*

16 06 02*

 

16 06 03*

17 01 01

 

17 01 02

17 01 03

 

 

17 01 07

 

 

 

 

17 01 80

17 01 81

 

17 01 82

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

 

17 03 80

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

 

17 05 04

 

17 05 08

 

17 06 04

 

17 08 02

 

 

17 09 04

 

 

 

20 01 01

20 01 02

20 01 08

 

20 01 10

20 01 11

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 17*

20 01 19*

20 01 21*

 

20 01 23*

20 01 25

20 01 26*

 

20 01 27*

 

 

 

20 01 28

 

 

20 01 29*

 

20 01 30

 

20 01 31*

20 01 32

 

20 01 33*

 

 

 

 

 

20 01 34

 

20 01 35*

 

 

 

20 01 36

 

 

20 01 38

 

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

 

20 01 99

 

20 02 01

20 02 02

20 02 03

 

20 03 01

 

20 03 02

20 03 03

20 03 04

 

 

20 03 06

 

20 03 07

20 03 99

opakowania z papieru i tektury

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania z drewna

opakowania z metali

opakowania wielomateriałowe

zmieszane odpady opakowaniowe

opakowania ze szkła

opakowania z tekstyliów

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

zużyte opony

baterie i akumulatory ołowiowe

baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

baterie zawierające rtęć

odpady oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

gruz ceglany

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

odpady z remontów i przebudowy dróg

inne niewymienione odpady

drewno

szkło

tworzywa sztuczne

asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

odpadowa papa

miedź, brąz, mosiądz

aluminium

ołów

cynk

żelazo i stal

cyna

mieszaniny metali

kable inne niż wymienione w 17 04 10

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

papier i tektura

szkło

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odzież

tekstylia

rozpuszczalniki

kwasy

alkalia

odczynniki fotograficzne

środki ochrony roślin

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

urządzenia zawierające freon

oleje i tłuszcze jadalne

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

leki inne niż wymienione w 20 01 31

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

baterie u akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 tworzywa sztuczne

metale

odpady zmiotek wentylacyjnych

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

odpady ulegające biodegradacji

gleba i ziemia, w tym kamienie

inne odpady nieulegające biodegradacji

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

odpady z targowisk

odpady z czyszczenia ulic i placów

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

odpady ze studzienek kanalizacyjnych

odpady wielkogabarytowe

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Wpisu dokonano dnia 6.11.2017r.

 

zmiana adresu

dnia 31.08.2018 r.

22.

22

VINCOMED Jacek Komorowski

ul. Rzeźniczaka 23b/8u

65-001 Zielona Góra

9291152149

971222800

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Wpisu dokonano dnia 2.01.2018 r.