Słubice, dnia 11 stycznia 2021 r.

ZAMK.KD.1101.4.2021.NCz

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach z siedzibą przy Placu Bohaterów 13 ogłasza nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych.
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych, o których mowa w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);
5) wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe;
6) staż pracy – minimum 3 lata;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
8) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość statutu i zakresu działania Zakładu,
2) znajomość przepisów z zakresu:
- kodeksu pracy,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o własności lokali,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego,
3) zdolność analitycznego myślenia,
4) znajomość obsługi programu MS Office,
5) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
6) umiejętność prowadzenia rozmów, negocjacji,
7) umiejętność pracy w warunkach stresowych,
8) samodzielność,
9) dyspozycyjność,
10) komunikatywność, staranność, rzetelność i sumienność.
3. Zakres podstawowych obowiązków:
1. opracowywanie wszelkiej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w tym prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę, ewidencja czasu pracy;
2. nadzorowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;
3. upowszechnianie różnych form szkolenia zawodowego i dokształcania, celem podnoszenia kwalifikacji pracowników;
4. opracowywanie i uaktualnianie przy udziale radcy prawnego, głównej księgowej, kierownika komórki organizacyjnej aktów prawa wewnętrznego;
5. prowadzenie sekretariatu dyrektora;
6. prowadzenie spraw kancelaryjnych w szczególności:
- przyjmowanie i wysyłanie pism,
- koordynowanie obiegu korespondencji oraz jej rejestracja,
- prowadzenie zbioru skarg i wniosków, pełnomocnictw i upoważnień.
7. obsługa interesantów, prowadzenie spraw bieżących;
8. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym w szczególności:
- ustawy kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
- ustawy o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.),
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.),
- ustawy o własności lokali (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910),
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.),
- ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 611),
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
- ustawy o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
- zasad i przepisów bhp i ppoż.,
- regulaminu organizacyjnego Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym oraz zarządzeń dyrektora,
9. zastępowanie innego pracownika zakładu w zakresie wskazanym przez pracodawcę,
10. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych nie wynikających z zakresu czynności, a związanych z działalnością jednostki i ze stanowiskiem.
4. Informacja o warunkach pracy:
1) wymiar czasu pracy – pełny etat,
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3) narzędzia i materiały pracy – komputer, oprogramowanie, urządzenia i materiały biurowe,
4) miejsce wykonywania pracy – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach, Pl. Bohaterów 13,
5) w budynku oraz w administrowanych zasobach lokalowych istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy,
6) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientem zakładu,
7) praca w poniedziałek od 10:00 do 18:00,
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00,
8) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach,
9) pierwsza umowa zostanie zawarta na okres do 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem, którego zdanie warunkuje dalsze zatrudnienie,
10) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz informacje (CV), o których mowa w art. 221 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, pełni zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie),
6) kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegającego się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., poz. 539) – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw.

Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz ewentualne doświadczenie zawodowe należy składać w postaci kserokopii. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Uwagi:
1. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. W razie zakwalifikowania się kandydata do dalszej procedury naboru, pracodawca może żądać od kandydata przedstawienia dodatkowych informacji zgodnie z art. 221 § 2 kodeksu pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
4. Kandydat wybrany do zatrudnienia skierowany zostanie na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy.
5. Wszystkie kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), data i własnoręczny podpis.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 5 „Wymagane dokumenty”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oraz oświadczenia.
Odrzuceniu podlegają aplikacje, które wpłyną po terminie (w przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do ZAMK).

Oferty z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym), na adres: Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Plac bohaterów 13, 69-100 Słubice lub składać w siedzibie zakładu – pokój nr 9 (sekretariat), w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. w godzinach od 10:00 do godziny 16:00.
Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych”.
Dokumenty, które wpłyną do zakładu po wyżej wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.slubice.pl oraz zamkslubice.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZAMK-u.
Osoby nieprzyjęte do pracy mogą odebrać swoje aplikacje w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o wyniku naboru. Po upływie ww. terminu aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13;
2) wyznaczony został Inspektor do ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@zamk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po upływie ww. terminu aplikacja zostanie zniszczona;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dyrektor
Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym
w Słubicach
Krzysztof Radkiewicz
podpis w oryginale