WKO.6220.35.2020.EG                                                     Słubice, dnia 12 stycznia 2021r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Słubic zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 12 stycznia 2021r., na wniosek firmy: ELFOT SŁUBICE 1 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piskiej 28, 69-100 Słubice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 332 obręb Drzecin gmina Słubice.”

 W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a.. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach
ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Słubic.

Na podstawie art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1  doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74ust. 3 pkt 1 ustawy ooś, oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach bip.slubice.pl. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 12 stycznia 2021r.

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2. aa

Do wiadomości:

ELFOT SŁUBICE 1 Sp.z o.o.

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202