Porządek XXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.10.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 286,

b)     zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020 –DRUK nr 287,

c)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 –DRUK nr 288,

d)    uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 289.

e)    Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 290

f)     zaciągnięcia długoterminowego kredytu z premią termomodernizacyjną –DRUK nr 291.

g)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na rok 2021 –DRUK nr 292.

h)    zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice –DRUK nr 293,

i)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzecin –DRUK nr 294,

j)      wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  –DRUK nr 295,

k)    ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2021–DRUK nr 296,

l)      skargi na bezczynność Burmistrza Słubic –DRUK nr 297

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.