WKO.6220.21.2020.RS                                                         Słubice, dnia 1 grudnia 2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm.), Burmistrz Słubic, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 26 listopada 2020r., na wniosek inwestora, Pana Krzysztofa Mencla zostało wydane postanowienie, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pawilonu handlowego wraz ze stacją paliw oraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 356 obręb 3 M Słubice .”

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinię :

-   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 października 2020 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.264m.2020.KW wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

-   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 października 2020 r., znak WZŚ.4220.606.2020.SR wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 16 października 2020 r., znak: NS.NZ.454.1.27.2020, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją
w przedmiotowej sprawie w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 15:00. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje :

1.    Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

2.    a/a

Data opublikowania: 1 grudnia 2020r.

Sprawę prowadzi: Robert Słodownik

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 202