WKO.6220.24.2020.EG                                            Słubice, dnia 24 listopada 2020 r.

                                                          

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Słubic, zawiadamia wszystkie strony postępowania o wydanej w dniu 23.11.2020 r. znak: WKO.6220.24.2020.EG decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji paliw płynnych w Słubicach”, na działce o nr ewid. 74/179 obręb Słubice.

Decyzja ta została wydana na wniosek inwestora: REAL EU Sp. z o.o. ,z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 2, 69-100 Słubice, na mocy której działa pełnomocnik: Łukasz Biernacki.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim  Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach są do wglądu w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach pok. 202 w godz. 8.00 do 16.00

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie (tel. 95 737 20 32 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Słubicach bip.slubice.pl

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słubicach www.bip.slubice.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Data opublikowania: 25 listopada 2020r.

 

Otrzymuje:

1.     Pełnomocnik Inwestora

2.     Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

3.     a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202.