WKO.6220.26.2020.RS                                                     Słubice, dnia 23 listopada 2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm.), Burmistrz Słubic, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 13 sierpnia 2020r., na wniosek inwestora, Pana Marcina Lehman, zostało wydane postanowienie, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 39 domków jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 30/16 oraz podziałem działki w obrębie 10 Świecko.”,

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano opinię :

-   Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z dnia 8 października 2020 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.334.2020.IW wyraził opinię, że ww. przedsięwzięcie nie podlega ocenie czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ koliduje ono z zapisami Uchwały nr XXXI/470/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Słubicka Dolina Odry;

-   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 października 2020 r., znak WZŚ.4220.589.2020.KS wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 8 października 2020 r., znak: NS.NZ.454.1.26.2020, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokona ne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi: Robert Słodownik

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 202

Załączniki

obwieszczenie postanowienie (191.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Głębowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Głębowska
Data wprowadzenia:2020-11-23 15:00:30
Opublikował:Elżbieta Głębowska
Data publikacji:2020-11-23 15:02:00
Ostatnia zmiana:2020-11-23 15:02:02
Ilość wyświetleń:557