WKO.6220.23.2020.EG                                               Słubice, dnia 17 listopada 2020r.

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś a także § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku inwestora ESA TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1, 62-052 Komorniki, na mocy której działa pełnomocnik Mikołaj Jarominiak, działając w oparciu o następujące dokumenty:

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 września 2020r., znak: WZŚ.4220.534.2020.DB;

3) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 8 września 2020 r., znak: NS.NZ.454.1.23.2020;

4) opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 

   w Zielonej Górze  z dnia 7 września 2020r., znak: WR.ZZŚ.7.435.303.2020.IW

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacji w budynku małej jednostanowiskowej ekologicznej komory lakierniczej”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 9/14 obręb Świecko, gmina Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie                         

 I.   charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

II.   określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1.    W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.

2.    Cały teren przedsięwzięcia wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających  wycieków substancji ropopochodnych.

3.    Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

4.    W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii
i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.

5.    Zlokalizować bazę materiałowo- sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.

6.    Ścieki bytowe powstające podczas realizacji inwestycji odprowadzać do przenośnych sanitariatów typu TOI - TOI.

7.    Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo- wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

                                                             UZASADNIENIE                                          

Dnia 24 sierpnia 2020r., inwestor  ESA TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1, 62-052 Komorniki, w imieniu której działa pełnomocnik Mikołaj Jarominiak, zwrócił się do Burmistrza Słubic z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku dołączono:

·      kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś,

·      poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a  ustawy ooś

·      wypis z rejestru gruntów,

·      oryginał pełnomocnictwa

·      opłatę skarbową za pełnomocnictwo,

·      opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w postaci wydania decyzji

     o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Słubic, który zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Organ wszczął postępowanie zarówno w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w przedmiotowej sprawie, stosując się tym samym do wymogów zawartych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

            W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś,   

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2019 poz. 1839), jest zatem przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, regionalnego zarządu gospodarstwa wodnego oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Organ zasięgający opinii przekłada:

-        wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

-        kartę informacyjną przedsięwzięcia;

-        wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku;

-        w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 9 września 2020r., znak: WZŚ.4220.534.2020.DB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 8 września 2020 r., znak: NS.NZ.454.1.23.2020. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wyraził opinię sanitarną, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze pismem z dnia 7 września 2020r., znak: WR.ZZŚ.7.435.303.2020.IW wyraził opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących oraz po dogłębnej analizie wniosku, Burmistrz Słubic postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacji w budynku małej jednostanowiskowej ekologicznej komory lakierniczej”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 9/14 obręb Świecko.

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie funkcjonującego zakładu, w sąsiedztwie innych firm istnieje prawdopodobieństwo kumulacji oddziaływań na środowisko. Na podstawie przedstawionych informacji w karcie, a także biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedmiotowej inwestycji (planowana kabina lakiernicza będzie pracować ok. 600 godzin rocznie) ocenia się, że eksploatacja jednostanowiskowej kabiny lakierniczej nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko, w odniesieniu do oddziaływań powstałych w trakcie aktualnie prowadzonych działalności.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ewentualne zmiany klimatu. Inwestycja nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych oraz nie spowoduje zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tych gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze.

Zamierzenie to nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Reasumując, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale również pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej analizie uwarunkowań planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu (6) lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 17 pkt 1 k.p.a., od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Słubic, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a kpa § 1 i 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Słubic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

1.     Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Otrzymuje:

 

 

1.     Pełnomocnik Inwestora

Mikołaj Jarominiak

ul. Świerkowa 16, 62-513 Brzeźno

2.     Strony postępowania wg rozdzielnika

3.     a/a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

 

Załącznik do decyzji nr WKO.6220.23.2020.EG

 

CHARAKTERYSTYKA

CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

 

Zgodnie z wymogami z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji nr WKO.6220.23.2020.EG o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego wniosku przez inwestora ESA TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1, 62-052 Komorniki, na mocy której działa pełnomocnik Mikołaj Jarominiak.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na działce o nr ewid. 9/14 obręb 10 Świecko, jednostka ewidencyjna Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie.  Zgodnie z wypisem mapy ewidencyjnej działka ma powierzchnię 1,4857 ha i  oznaczona została symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały nr XXVII/266/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 2005 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r., Nr 14, poz. 288). Wskazana działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „P8 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”. Na terenie działki zlokalizowana jest stacja paliw z zapleczem, budynek stacji obsługi pojazdów transportu ciężkiego oraz przyległym sklep o profilu motoryzacyjnym. Ponadto działka posiada utwardzone ciągi komunikacji wewnętrznej: drogi, place manewrowe i parkingi. Obecnie w zakładzie prowadzony jest serwis pojazdów w zakresie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz naprawa uszkodzonych samochodów ciężarowych. Zakład funkcjonuje w godzinach od 6.00 do 22.00. W ramach zadania planuje się wykonać fundamenty pod komorę lakierniczą oraz wzniesienie ścian przylegających do istniejącego budynku o powierzchni 2 250 m2 bez ingerencji w bryłę obiektu. Celem inwestycji jest poprawa organizacji i efektywności pracy poprzez wyeliminowanie niezbędnego w stanie obecnym zlecenia prac lakierniczych firmom zewnętrznym. Zastosowana kabina będzie szczelnie zamykanym pomieszczeniem wyposażonym w agregat grzewczo – nawiewano – wyciągowy. W lakierni wykonywane będą prace malarskie elementów karoserii samochodów wykonanych z blachy stalowej oraz tworzyw sztucznych, w tym drzwi, zderzaków oraz innych elementów.

            Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- Ilanka od Rzepina do ujścia o kodzie PLRW60002417899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP- Ilanka od Rzepina do ujścia  o kodzie PLRW60002417899  została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny z możliwością migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego Ilanka w obrębie JCWP i dobry stan chemiczny. Dla JCWP- Ilanka od Rzepina do ujścia  o kodzie PLRW60002417899 określono odstępstwo- przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2027 ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 58 o kodzie PLGW600058, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym i została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Najbliższe ujęcie wód do celów zbiorowego zaopatrzenia zlokalizowane jest na działce o nr ewid. 136/2, w obrębie Rybocice, w odległości około 3 km od terenu planowanej inwestycji (ujęcie nie posiada wyznaczonej strefy ochrony ujęcia wód podziemnych). Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przedmiotowe ujęcie. Inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Uciążliwości związane będą z emisją gazów i pyłu do powietrza oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn i urządzeń. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu, spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Wyżej wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, nieznaczący, lokalny odwracalny i ograniczony wyłącznie do prac montażowych związanych z jego realizacją.

Etap eksploatacji będzie związany zarówno z oddziaływaniem akustycznym, jak                  i emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Na terenie zakładu źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji oraz praca urządzeń wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności. W procesie lakierowania wykorzystane będą, m.in.: rozcieńczalniki, lakiery akrylowe, utwardzacze, utwardzacze i szpachlówki z żywicy poliestrowej o łącznej ilości ok. 600 litrów rocznie, co daje ok. 0,54 Mg/rok. Zastosowane substancje w procesie lakierowania są źródłem lotnych związków organicznych (dalej LZO), tj.: toluen, aceton, ksylen, octan butylu, styren. Łączna szacowana wielkość emisji LZO do powietrza dla wskazanych substancji wyniesie do 21,84 kg/rok. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, planowany moduł wyciągowy kabiny lakierniczej zostanie wyposażony w dwustopniowy system filtracji. Moduł ten wyposażony będzie w zestaw wkładek o skuteczności filtracji nie mniejszej niż 94 % oraz zestaw filtrów syntetycznych typu stożkowego o skuteczności filtracji nie mniejszej niż 90%. Dodatkowo zastosowane zostaną filtry wstępne na kanale nawiewnym o skuteczności filtracji nie mniejszej niż 90% i współczynniku pochłaniania nie mniejszym niż 530 g/m2. Do celów grzewczych służył będzie dwustopniowy palnik opalany olejem opałowym. Proces spalania tego paliwa związany jest z emisją, m.in.: tlenków siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów. Hałas na etapie funkcjonowania będzie wynikał głównie z ruchu pojazdów po terenie inwestycji oraz procesów prowadzonych w istniejącej budynku. Mając na uwadze, wskazany w karcie czas pracy projektowanej lakierni wynoszący 12 godzin tygodniowo (ok. 600 godzin rocznie) stwierdza się, że działalność projektowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w środowisku oraz nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisko dla terenów chronionych akustycznie. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej oddalone są ok. 2,4 km od terenu realizacji przedsięwzięcia, w kierunku południowo – zachodnim.

Woda pobierana jest z sieci wodociągowej. Sposób zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie. Wody  opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni oraz połaci dachowych, po podczyszczeniu odprowadzane są do bezodpływowego szczelnego zbiornika ewaporacyjnego za pomocą znajdującej się na terenie inwestycji instalacji deszczowej. Ścieki bytowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z informacją zawartą w karcie, ścieki przemysłowe na etapie eksploatacji nie powstawiają.

W wyniku planowanej działalności będą występować odpady niebezpieczne,
tj. odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone oraz inne niż niebezpieczne z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz komunalne zmieszane. Odpady będą magazynowane na terenie zakładu w wyznaczonym miejscu, odpowiednio zabezpieczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia.