Porządek XXVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 26 listopada 2020 r., godz. 12:00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

WO.0002.9.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)     zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020 –DRUK nr 273,

b)     zmiany uchwały Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  –DRUK nr 274,

c)     wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  –DRUK nr 275,

d)     o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice –DRUK nr 276.

e)     wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej –DRUK nr 277.

f)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 278.

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 279.

h)     wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego –DRUK nr 280,

i)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach oraz przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2021 –DRUK nr 281,

j)       wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 282,

k)    wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słubice –DRUK nr 283.

 

 

5.    Informacja Sołtysów na temat realizacji swoich zadań.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.