WKO.6220.18.2020.EG                                                 Słubice, dnia 17 listopada 2020r.

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zwaną dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 283 z późn. zm), zwaną dalej ustawą ooś), Burmistrz Słubic, zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznych w gminie Słubice, obręb Kunice, powiat Słubicki wg podziału na poszczególne elektrownie:

PV I na działkach ewidencyjnych 420/1, 420/2, 419, 418 o max. mocy do ok 50MW

PV II  na działkach ewidencyjnych 417, 416  o max. mocy do ok 50MW

PV III  na działkach ewidencyjnych 382  o max. mocy do ok 35MW

PV IV na działkach ewidencyjnych 415, 381, 334 o max. mocy do ok 50MW”

prowadzonego na wniosek firmy: MG Prospectum Energia1 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jędrzejów ,o wydaniu w dniu 17 listopada 2020r., postanowienia, znak: WKO.6220.18.2020.EG.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną pozostałą dokumentacją , można  zapoznać się w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, pokój nr 202, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś z dnia 3 października 2008r. oraz art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W przypadkach określonych w art. 41 § 1 i 2 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymuje:

1.     Pełnomocnik Inwestora

2.     Strony postępowania wg rozdzielnika

3.     a/a

 

Data opublikowania: 17 listopada 2020r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 700 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202