Gmina Słubice informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Słubicefinansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023, uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie  11.933,32 zł ze środków NFOŚiGW  w Warszawie  oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze stanowiącej 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 29.833,32 zł.

Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 50,00 Mg, co stanowi 2 775,00 m2 zutylizowanego azbestu na terenie gminy Słubice.

Mając na uwadze niebezpieczny i  wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawierających azbest realizacja programu jest działaniem proekologicznym. Przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne, polegające m.in.  na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców. Przeprowadzona akcja ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego w gminie Słubice.