Słubice, dnia 29 października 2020 r.

Informacja o wyborze oferty
dotyczy: zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. 1 Maja 1A” z dnia 7 października 2020 r.

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/2014 dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach z dnia 1 sierpnia 2014 r., informuję, że na podstawie oceny złożonych ofert cenowych wybrany został następujący Wykonawca:

KAM – Z Zbigniew Rukat
ul. Turkusowa 2 Kunowice
69-100 Słubice

Wybrany wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego oraz złożył najkorzystniejszą ofertę cenową na kwotę brutto 120.700,00 zł.

Dyrektor
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach
Krzysztof Radkiewicz
podpis w oryginale