Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 29 października 2020 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.8.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice– DRUK nr 253,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2020 –DRUK nr 254,

c)    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych –DRUK nr 255,

d)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Słubice –DRUK nr 256,

e)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –DRUK nr 257.

f)      Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice -DRUK nr 258.

g)     szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym–DRUK nr 259.

h)    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  –DRUK nr 260.

i)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty –DRUK nr 261,

j)      zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady–DRUK nr 262,

k)    przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do 2030 roku” –DRUK nr 263,

l)     przejęcia od PGW Wody Polskie w Warszawie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze części zadania publicznego polegającego na utrzymaniu czystości wału przeciwpowodziowego znajdującego się na terenie miasta i gminy Słubice, tj. wału przeciwpowodziowego rzeki Odry o konstrukcji ziemnej, na odcinku od 0+000 do km 18+990  –DRUK nr 264,

m)  ustanowienia pomnika przyrody –DRUK nr 265,

n)   o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych i części nieruchomości przeznczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe –DRUK nr 266,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 267,

p)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych we wschodniej części Kostrzyńsko –Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach –DRUK nr 268,

r)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 269,

s)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 270,

t)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 271,

u)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 272.

 

 

5.    Realizacja inwestycji w Gminie Słubice w roku 2020.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.