Obwieszczenie Burmistrza Słubic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki.