WKO.6220.29.2020.EG                                               

Słubice, dnia 14 października 2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek firmy: IG LOGISTIC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szewskiej 10, 50-122 Wrocław, na mocy której działa pełnomocnik Zbigniew Walas, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa dwóch hal logistycznych, hotelu i lokalu gastronomicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i parkingami ”, na działkach o nr ewid. 92/5, 92/13, 92/14, 92/16, 92/18, 92/19 obręb 3 Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

18426

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

budowa dwóch hal logistycznych, hotelu
i lokalu gastronomicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i parkingami ”, na działkach o nr ewid. 92/5, 92/13, 92/14, 92/16, 92/18, 92/19 obręb Słubice.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.29.2020.EG

4.

Data złożenia

24.09.2020 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

IG LOGISTIC Sp. z o.o.,

ul. Szewskiej 10,

50-122 Wrocław

- pełnomocnik  Zbigniew Walas

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 202

95 737 20 32

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-