Słubice, dnia 1 października 2020 r.

WKO.6220.18.2020.EG                            

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 74 ust. 3  i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś, Burmistrz Słubic zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ budowie elektrowni fotowoltaicznych w gminie Słubice, obręb Kunice, powiat Słubicki wg podziału na poszczególne elektrownie:

PV I na działkach ewidencyjnych 420/1, 420/2, 419, 418 o max. mocy do ok 50MK

PV II na działkach ewidencyjnych 417, 416 o max. mocy  do ok 50MW

PV III na działkach ewidencyjnych 382 o max. mocy do ok 35MW

PV IV na działkach ewidencyjnych 415, 381, 334 o max. mocy do ok 50MW”

ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie decyzji nastąpiło na wniosek firmy MG Prospectum Energia1 Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, złożony dnia 29 czerwca 2020r.

Zgodnie z art. 10  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 202, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Słubic.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron następuje w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Słubicach (www.bip.slubice.pl)

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 6 października 2020r.

Doręczenie decyzji stronom zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia
do publicznej wiadomości.

 

 

Poniższe zawiadomienie umieszcza się:

1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach (www.bip.slubice.pl)

2. Na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach.

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2032, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202.