Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 września 2020 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.7.2020.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice– DRUK nr 239,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice –DRUK nr 240,

c)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu -Urzędowi marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego  –DRUK nr 241,

d)    zmiany Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Słubice na lata 2020-2023 –DRUK nr 242,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 243.

f)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne -DRUK nr 244.

g)    sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach –DRUK nr 245.

h)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 246.

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 247,

j)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu–DRUK nr 248,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu–DRUK nr 249,

l)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu–DRUK nr 250,

m)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu –DRUK nr 251. 

 

 

5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na rok 2020.

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.